رفع اشکال فایل locale.conf در Arch Linux

همانطور که در مرحله دهم نصب Arch Linux توضیح دادم با دستور

echo LANG=en_US.UTF-۸ /etc/locale.conf

ادامه مطلب »